• Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ή αλλιώς Ενεργειακό πιστοποιητικό, κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, είναι μια μελέτη που απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.

 • Πότε είναι υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για :
  • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Για την σύνταξη Ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.
  • Για την ανάρτηση αγγελίας, (στον τύπο ή στο διαδίκτυο), πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
  • Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου.
  • Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου.
  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
  • Σε όλα τα δημόσια κτίρια.

 • Πότε δεν είναι υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για :
  • Για κτίρια με θρησκευτική χρήση και όλοι οι χώροι λατρείας.
  • Μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 μ²
  • Τα ημιτελή, εγκαταλελειμμένα και λυόμενα κτίσματα.
  • Για κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν ξεπερνάνε τα 2 έτη.
  • Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
  • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
  • Σε κάθε ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενου μισθωτηρίου.

 • Πόση χρονική διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια χωρίς να χρειαστεί η ανανέωση του.
  Χρειάζεται έκδοση νέου Ενεργειακού πιστοποιητικού σε περίπτωση ολικής ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας των 10 ετών.

 • Ποιος εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται από τον Ενεργειακό επιθεωρητή και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του, σε περίπτωση που θέλει να εκμισθώσει ή πωλήσει το ακίνητο του.
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτικό για την σύνταξη της Ταυτότητας κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

 • Αν αλλάξει ιδιοκτήτης σε ένα ακίνητο, πρέπει να γίνει νέα έκδοση Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Όχι, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη του.

 • Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά οι παρεμβάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.

 • Μπορώ να κάνω ενεργειακή επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμα μου ή πρέπει να γίνει σε όλη τη πολυκατοικία ;
  Δεν είναι απαραίτητη η συνολική ενεργειακή επιθεώρηση. Μπορεί να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού και σε μεμονωμένα διαμερίσματα.

 • Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει 9 Ενεργειακές κατηγορίες:

  Α + (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία – σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
  Α
  Β +
  Β
  Γ
  Δ
  Ε
  Ζ
  Η

 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ;
  • Στοιχεία ιδιοκτήτη, (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλ. επικοινωνίας),
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου,
  • Στοιχεία ακινήτου, (Περιγραφή [π.χ. Α1, Β2 κλπ], ακριβή τ.μ. με ακρίβεια 2ου δεκαδικού ψηφίου),
  • Αριθμός οικοδομικής άδειας, (για κατασκευές μετά την 01/01/1983),
  • Κάτοψη κτιρίου,
  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης για τις περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση,
  • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις,
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει).

 • Τι είναι οι Ενεργειακοί επιθεωρητές και ποιες κατηγορίες υπάρχουν ;
  Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι οι επαγγελματίες Μηχανικοί που κατέχουν την πιστοποίηση ώστε να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε ακίνητα.
  Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές διαχωρίζονται σε τρις τάξεις. Πιο συγκεκριμένα:
  • Α' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων επιφανείας έως 250 μ²
  • Β' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, δηλαδή τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεις Α’ τάξης και έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια επιφανείας έως 1000 μ²
  • Γ' τάξη. Σε αυτή ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές από τη Β’ Τάξη που έχουν πραγματοποιήσει 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης και έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια επιφανείας χωρίς όριο στα μ².

 • Πως μπορώ εκ των προτέρων να ελέγξω αν είναι πιστοποιημένος ένας ενεργειακός επιθεωρητής και σε ποιά κατηγορία ;
  Από την επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ (Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών), επιλέγοντας αναζήτηση, είτε με το ονοματεπώνυμο του, είτε με την γεωγραφική περιοχή του.

 • Πως μπορώ να ελέγξω την νομιμότητα ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Από την επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ (Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων) και από την επιλογή Έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ, δίνοντας τα στοιχεία Πρωτοκόλλου και τον μοναδικό αριθμό Ασφαλείας.

 • Πόσο κοστίζει ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;
  Δεν υπάρχει στάνταρ τιμή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
  Ενδεικτική αμοιβή 75 € + 2,5 € / μ² κτιρίου με ελάχιστη αμοιβή τα 200 €. Η αμοιβή αυτή προϋποθέτει ότι ο φάκελος του ακινήτου είναι πλήρης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.