Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ είναι o (γραπτός) έλεγχος της όλης κατάστασης ενός ακινήτου.
Σε χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, (Ιταλία), την Αμερική, τον Καναδά και την Ρωσία, θεωρείτε απαραίτητη ενέργεια πριν από την αγορά ενός ακινήτου.
Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστιθέμενης αξίας σε όλους τους συμβαλλόμενους μιας αγοροπωλησίας, (πωλητής, αγοραστής, μεσίτης).

Η επιθεώρηση ακινήτου, που περιέχει κτίριο, περιλαμβάνει τις παρακάτω (12) εργασίες - ελέγχους :
Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου,
Έλεγχος δηλωμένων επιφανειών κτιρίου & οικοπέδου στο Ε9 του ιδιοκτήτη, καθώς και των επιφανειών κτιρίου στο μητρώο ΟΤΑ & ΔΕΔΔΗΕ,
Έλεγχος κτηματογραφούμενου ακινήτου,
• Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης & εγκατάσταση αποχέτευσης,
• Έλεγχος υγρομόνωσης – εντοπισμός υγρασίας,
• Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
• Έλεγχος ύπαρξης εστιών κινδύνου,
• Οπτικός έλεγχος στατικών,
• Έλεγχος κουφωμάτων,
• Έλεγχος θερμομόνωσης,
• Έλεγχος ψύξης και θέρμανσης του ακινήτου, &
• Συνολική εκτίμηση της κατάστασης του ακινήτου, της κατασκευαστικής του ποιότητας και προϋπολογισμός αναδιαμόρφωσης, επισκευής ή συντήρησής του.

Η επιθεώρηση ακινήτου, που δεν περιέχει κτίριο, (οικόπεδο ή αγροτεμάχιο), περιλαμβάνει τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του, τον έλεγχο δηλωμένων επιφανειών γεωτεμαχίου & χρήσης στο Ε9 του ιδιοκτήτη, τον έλεγχο κτηματογραφούμενου ακινήτου καθώς και πιθανές ζημιές του από χρήση γειτονικών ακινήτων.