• Τι είναι η Βεβαίωση μηχανικού ;
  Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με την εφαρμογή του νόμου Ν.4495/17, άρθρο 83, είναι υποχρεωτική η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει, είτε το ακίνητο είναι αδόμητο, είτε είναι δομημένο και σε αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση. Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύει την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, υποχρεωτική διαδικασία από 01/02/2022.
  • Η Βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται, το πολύ σε τρις (3) ημέρες, εφόσον υπάρχει η (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Η Βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα προς μεταβίβαση ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αγνοεί.
  • Στην Βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, βεβαιώνει αν το ακίνητο, είτε είναι αδόμητο, είτε δεν έχει αυθαιρεσίες κατασκευασμένες έπειτα από την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Στη Βεβαίωση μηχανικού δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου.

 • Ποιά η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Μηχανικού ;
  • Γίνεται ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης μηχανικού σε Μηχανικό από τον/τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.
  • Ο μηχανικός αναλαμβάνει, μέσω του μητρώου της (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ του ΤΕΕ, την πληροφόρηση του σχετικά με το ακίνητο ως αναφορά τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Γίνεται αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των καταχωρημένων στοιχείων στην (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Ο Μηχανικός ενημερώνει το μητρώο της (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ με τα στοιχεία της αυτοψίας του, εξοφλείτε το παράβολο των 20 € και εκδίδετε η Βεβαίωση μηχανικού που ισχύει για (2) δύο μήνες.
  • Αν παρέλθει ο χρόνος των (2) δύο μηνών η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

 • Πρέπει ο μηχανικός που συνέταξε την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ να είναι ο ίδιος με αυτόν που θα χορηγήσει την βεβαίωση μηχανικού ;
  • Όχι μπορεί να είναι διαφορετικοί μηχανικοί. Συνήθως με την ολοκλήρωση της (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ εκδίδετε και η σχετική βεβαίωση μηχανικού. Στην περίπτωση που περάσει ο χρόνος ισχύος της εκδοθείσης βεβαίωσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δίνει εκ νέου εντολή, είτε στον μηχανικό που συνέταξε την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, είτε σε οποιαδήποτε άλλο μηχανικό, να ελέγξει το ακίνητο του και να εκδώσει νέα βεβαίωση μηχανικού.