• Τι είναι η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου ;
  Είναι η ΨΗΦΙΑΚΗ αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

 • Ποιος είναι ο σκοπός της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου ;
  Είναι ο έλεγχος της κατασκευής των κτιρίων και η παρακολούθησή τους μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, για τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

 • Ποιά η βασική νομοθεσία της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου ;
  (Ν.3843/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'),
  (Ν.4178/2013, άρθρο 10),
  (Ν.4495/2017, άρθρα 52-63),
  (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104, [5]).

 • Σε ποιες πράξεις ζητείται υποχρεωτικά η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου;
  α) βασικά, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή
  β) στην έκδοση (νέων) Οικοδομικών αδειών εργασιών ανακαίνισης, προσθήκης, αλλαγής χρήσης κ.λπ.
  γ) στα επιδοτούμενα προγράμματα, Εξοικονομώ, ΕΣΠΑ

 • Ποια δικαιολογητικά, (σε έντυπη μορφή), απαιτούνται για την (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου ;
  Η Ταυτότητα κτιρίου περιλαμβάνει, (σε ψηφιακή μορφή), τα εξής στοιχεία :
  α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ μελέτης,
  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση,
  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
  η) τον πίνακα χιλιοστών συνιδιοκτησίας,
  θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της (Ηλεκτρονικής) Tαυτότητας κτιρίου.

 • Τί γίνετε στην περίπτωση απώλειας των σχεδίων των μελετών και βασικά της Αρχιτεκτονικής μελέτης ;
  Στην περίπτωση αυτή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ της οικοδομικής άδειας με την οποία κατασκευάστηκε το κτίριο διότι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό πληρότητας.

 • Ποιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά ;
  Η υποβολή των στοιχείων και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας γίνεται από τον αρμόδιο μηχανικό για λογαριασμό του εντολέα του, (κύριου του ακινήτου), κατόπιν εξουσιοδοτήσεως. Για την ψηφιακή συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται μετά από αίτηση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.
  Ενημέρωση της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, αλλά και όταν υπάρχει βεβαιωμένη αλλαγή του κύριου του ακινήτου.

 • Πώς θα γίνεται η καταγραφή ;
  Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διαιρεμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό :
  α) το πιστοποιητικό πληρότητας της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου,
  β) το πιστοποιητικό πληρότητας της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας,
  γ) το πιστοποιητικό πληρότητας της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας γεωτεμαχίου, (αγροτεμαχίου ή οικοπέδου).


 • Ποιος καλεί τον μηχανικό για να συντάξει την (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου ;
  Ο ιδιοκτήτης ορίζει τον μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία ή γεωτεμάχιο.
  Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειονότητα.

 • Πώς γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών ;
  Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι θα ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που ζητά το ΥΠΕΝ.

 • Πως ταξινομούνται τα ακίνητα βάσει νομοθεσίας για την (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου ;
  Για την σύνταξη της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου, τα ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :
  α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι :
  Ι.1 Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
  Ι.2 Κτίρια συνάθροισης κοινού θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί μετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.
  Ι.3 Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
  Ι.4 Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.
  Ι.5 Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ι.6 Υγεία και κοινωνική πρόνοια κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
  Ι.7 Σωφρονισμός καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.
  β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης καθώς τα γεωτεμάχια, (αγροτεμάχια ή οικόπεδα).

 • Ποια είναι η διαδικασία έναρξης και η προθεσμία υπαγωγής ;
  • Για τα κτίρια της κατηγορίας Ι η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύνταξη της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να συνταχθεί μέσα σε 5 έτη από την έναρξη της διαδικασίας, 01/02/2021.
  • Για τα κτίρια της κατηγορίας ΙΙ, από 01/04/2022, η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύνταξη της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου απαιτείται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική βεβαίωση για την (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.
  Στην περίπτωση που ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί με ένα από τους νόμους περί αυθαιρέτων, για να θεωρείτε πλήρως τακτοποιημένο, θα πρέπει να συνταχθεί η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου.
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα γεωτεμάχια προς μεταβίβαση, (αγροτεμάχια ή οικόπεδα), για τα οποία απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου.

 • Θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων ;
  Ναι. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΔΔΗΕ & των ΟΤΑ καθώς και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας του κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.

 • Ποιους κινδύνους έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που δεν θα τα τακτοποιήσουν και «πιαστούν» στην (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου ;
  Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τα τακτοποιήσουν, πέρα του κινδύνου των αυξημένων προστίμων και της πιθανής κατεδάφισης, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε άλλους περιορισμούς και απαγορεύσεις, όπως:
  • να μην μπορούν να το μεταβιβάσουν,
  • να το μισθώσουν νόμιμα,
  • να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από τα κατά καιρούς προγράμματα «Εξοικονομώ»,
  • να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,
  • να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.).

 • Ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει τακτοποιήσει - νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες στο κτίριο με ένα από τους νόμους περί αυθαιρέτων, έχει υποχρέωση, (ανεξάρτητα αν μεταβιβάσει το ακίνητό του εν ζωή), στην σύνταξη (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου ;
  Ν Α Ι. Μόνο τότε θεωρείτε ολοκληρωμένη η διαδικασία της τακτοποίησης - νομιμοποίησης του ακινήτου του.