• Εισαγωγή :
  Μια από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη, όταν απασχολεί έστω και (1) έναν εργαζόμενο, είναι να διαθέτει στην επιχείρηση του (γραπτή) ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία του/των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.
  Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ συντάσσεται από άτομο/α που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, [Τεχνικό ασφάλειας, Ιατρό εργασίας, «Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΣΥΠΠ) ή «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ)], στους οποίους ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  Σχετική Νομοθεσία : Άρθρο 42 του Ν.3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4808/2021 και το άρθρο 43 του Ν.3850/2010


 • Ποιοί οι στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου :
  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
  • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
  • Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
  • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
  • Καθορισμός της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.
  • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.


 • Ποιός έχει δικαίωμα Σύνταξης & Υπογραφής της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας :
  • Στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό, εφόσον ο ο εργοδότης ή εργαζόμενος στην επιχείρηση, έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, συντάσσει & υπογράφει ο ίδιος την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
  • Στις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας που απασχολούν έως 20 άτομα προσωπικό, εφόσον ο ο εργοδότης ή εργαζόμενος στην επιχείρηση, έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, συντάσσει & υπογράφει ο ίδιος την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
  • Στις επιχειρήσεις Α' κατηγορίας, και στις επιχειρήσεις Β', Γ' με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ΔΕΝ μπορεί να συνταχθεί αλλά και να υπογραφεί από τον εργοδότη ή εργαζόμενο στην επιχείρηση, αλλά ΜΟΝΟ από εξωτερικό συνεργάτη ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

 •  
  Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός [ Αχαΐας ], με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
   

  Σχετική Νομοθεσία : Άρθρο 9 παράγραφος 7 του Ν.3144/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Π.Δ.17/1996, των περιπτώσεων α’ ή β’ ή γ’ του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ν.1568/1985 καθώς και του άρθρο 5 του Π.Δ.294/1988