ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, [ Αχαΐα ], για χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με ελάχιστη αμοιβή, για ακίνητα στην Αχαΐα τα 150 €, με την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί η Ταυτότητα ακινήτου.
Στην περίπτωση που μου έχει ανατεθεί και έχω ολοκληρώσει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για αδόμητο γεωτεμάχιο, αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία, ΔΕΝ υπάρχει αμοιβή για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ την πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αχαΐας, με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
 

 • Τι είναι η Βεβαίωση μηχανικού :
  Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, είναι υποχρεωτική η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει, είτε το ακίνητο είναι αδόμητο, είτε είναι δομημένο και σε αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση. Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, υποχρεωτική διαδικασία από 01/02/2022.
  • Η Βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται, το πολύ σε τρις (3) ημέρες, εφόσον υπάρχει η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
  • Η Βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα προς μεταβίβαση ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αγνοεί.
  • Στην Βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, βεβαιώνει αν το ακίνητο, είτε είναι αδόμητο, είτε δεν έχει αυθαιρεσίες κατασκευασμένες έπειτα από την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
  • Στη Βεβαίωση μηχανικού δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου.


 • Ποιά η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Μηχανικού :
  • Γίνεται ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης μηχανικού σε Μηχανικό από τον/τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.
  • Ο μηχανικός αναλαμβάνει, μέσω του μητρώου της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ του ΤΕΕ, την πληροφόρηση του σχετικά με το ακίνητο ως αναφορά τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
  • Γίνεται αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των καταχωρημένων στοιχείων στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
  • Ο Μηχανικός ενημερώνει το μητρώο της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ με τα στοιχεία της αυτοψίας του, εξοφλείτε το παράβολο των 20 € και εκδίδετε η Βεβαίωση μηχανικού που ισχύει για (2) δύο μήνες.
  • Αν παρέλθει ο χρόνος των (2) δύο μηνών η διαδικασία επαναλαμβάνεται.


 • Πρέπει ο μηχανικός που συνέταξε την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ να είναι ο ίδιος με αυτόν που θα χορηγήσει την βεβαίωση μηχανικού :
  • Όχι μπορεί να είναι διαφορετικοί μηχανικοί. Συνήθως με την ολοκλήρωση της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ εκδίδετε και η σχετική βεβαίωση μηχανικού. Στην περίπτωση που περάσει ο χρόνος ισχύος της εκδοθείσης βεβαίωσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δίνει εκ νέου εντολή, είτε στον μηχανικό που συνέταξε την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, είτε σε οποιαδήποτε άλλο μηχανικό, να ελέγξει το ακίνητο του και να εκδώσει νέα βεβαίωση μηχανικού.

  Σχετική Νομοθεσία : Άρθρο 83 του Ν.4495/2017
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ                                                                                   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ